SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA

Warsztaty musicalowe dla dzieci w Szczecinie

Warsztaty w formie półkolonii DLA DZIECI W WIEKU 6-14 lat, będą odbywać się w dwóch terminach wakacyjnych:
15-19.07.2019r. oraz  5-9.08.2019r.

Każdego dnia tworzymy i uczymy się przez 8 godzin (8:00-16:00),
max 10 dzieci na grupę

Dzieci przez tydzień będą pracować nad programem musicalowym, który wykonają ostatniego dnia warsztatów przed rodzicami i zaproszoną widownią.

W PROGRAMIE:

Zajęcia wokalne

poznawanie nowych piosenek, opracowanie ich pod kątem prawidłowej emisji głosu oraz interpretacji tekstu.

Zajęcia taneczne

rozwijanie koordynacji ruchowej w pracy nad prostymi układami tanecznymi do muzyki popularnej oraz klasycznej.

Zajęcia aktorskie

opanowanie swobodnego poruszania się na scenie oraz gry zespołowej. Dzieci będą pracować nad poprawną wymową oraz brać udział w zabawach i grach teatralnych.

CELE ZAJĘĆ:

 • rozwijanie zdolności autoprezentacji
 • budowanie pewności siebie
 • przygotowanie dziecka do odbioru i przeżycia estetycznego utworu muzycznego
 • rozbudzenie zamiłowania do muzykowania w grupie
 • stwarzanie dziecku warunków do rozwoju spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne muzykowanie, dziecko uczy się słuchać koleżanek/kolegów​
 • kształcenie koordynacji ruchowej i słuchowo – ruchowej
 • przełamywanie nieśmiałości- dziecko staje się otwarte na ludzi i otoczenie
 • przygotowanie do kształcenia warsztatu wokalnego
 • wytwarzanie prawidłowej pracy aparatu mowy podczas śpiewu
 • satysfakcja z wykonanej pracy i chęć pokazywania zdobytych umiejętności innym

Dzieci kształcone regularnie chętnie podejmują siĘ występów scenicznych oraz konkursów piosenki. Poniżej prezentujemy przykładowe nagrania - Owoce naszej współpracy

transparent
Odtwórz wideo
transparent
Odtwórz wideo
transparent
Odtwórz wideo
transparent
Odtwórz wideo
warsztaty-musical2-min

ZAPEWNIAMY:

 • opiekę dwóch dorosłych opiekunów
 • ubezpieczenie
 • dwa posiłki
 • możliwość przeprowadzenia części zajęć na ogrodzie przy korzystnej pogodzie

Organizatorem półkolonii jest FundacjA im. M. Bajerskiej „Macierzanka”.
Zajęcia będą odbywały się w budynku fundacji.

Prowadząca:

Jestem absolwentką Akademii Sztuki w Szczecinie. Od 5 lat kształcę dzieci muzycznie. Moi podopieczni biorą udział w miejskich imprezach scenicznych oraz konkursach piosenki, gdzie odnoszą liczne sukcesy (Finalistka Programu Telewizyjnego Mali Giganci, I miejsce na Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Stargardzie, I miejsce na Festiwalu Piosenki Angielskiej i wiele więcej). W swojej pracy bazuję na wzorcach wychowania muzycznego pochodzących od Dalcroze’a, K.Orffa, Zoltana Kodaly’a i uczę muzyki poprzez praktykę. Stawiam więc nacisk na to, by dzieci nie tylko słuchały czy śpiewały piosenki, ale żeby ich kształcenie muzyczne odbywało się poprzez zabawę oraz integrację muzyki, słów, ruchu i gry na prostych instrumentach. Plan warsztatów został opracowany w ten sposób, aby spełnić indywidualne  potrzeby każdego uczestnika.

Jowita Świtońska

musical-art

Całkowity koszt warsztatów musicalowych – 650zł

Regulamin półkolonii

 

Regulamin PÓŁKOLONII MUZYCZNYCH organizowanych przez Fundację im. M. Bajerskiej „Macierzanka”

 

1) Regulamin określa warunki uczestnictwa dzieci w Półkoloniach muzycznych, organizowanych przez Fundację im. M. Bajerskiej „Macierzanka” (zwaną dalej Organizatorem).

2) Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, w turnusach 5 dniowych, od poniedziałku do piątku, w budynku przy ul. Limby 35/2 w Szczecinie.

3) Proces zgłaszania uczestnika Półkolonii:

a) Zgłoszenie Dziecka do udziału w Półkolonii odbywa się przez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej www.polkolonia.szczecin.pl, lub mailowo na adres e-mail kontakt@polkolonia.szczecin.pl.

b) Organizator po dokonaniu rezerwacji wysyła Klientowi kartę kwalifikacyjną uczestnika na adres mailowy wskazany przez Klienta.

c) w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora Klient zobowiązany jest do wpłaty pierwszej części całości kwoty w wysokości 250zł/os. na konto bankowe Organizatora ,

d) dokonanie formalności, o których mowa w pkt 3c jest warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników Półkolonii,

e) Klient zobowiązuje się dostarczyć oryginał wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z podpisanym regulaminem w dniu rozpoczęcia wybranego turnusu.

4) Brak pierwszej części wpłaty w terminie określonym w pkt. 3c powoduje automatyczne wygaśnięcie rezerwacji miejsca uczestnika Półkolonii.

5) Cena regularna jednego, 5-dniowego  turnusu wnosi  650 zł/os/tydzień.

6) Pozostałą część opłaty za Półkolonie (całkowitą kwotę za turnus pomniejszoną o pierwszą część wpłaty) należy opłacić najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Brak wpłaty w określonym wyżej terminie powoduje rozwiązanie umowy i upoważnia Organizatora do zatrzymania pierwszej części wpłaty w wysokości 250 zł.

7) Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa następuje na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu lub później, Klient jest zobowiązany do jednorazowej zapłaty całości ceny za Półkolonie oraz wypełnienia i podpisania karty kwalifikacyjnej uczestnika  w terminie 3 dni od daty rezerwacji, jednak nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

8) Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto bankowe Organizatora.

Dane do przelewu bankowego:

Fundacja im. M. Bajerskiej „Macierzanka” ul.Limby 35/2 71-784 Szczecin

nr rachunku bankowego:

mBank 48 1140 2004 0000 3102 7601 9546

tytułem: półkolonia muzyczna, data turnusu, dane dziecka

9) Warunkiem uczestnictwa dziecka w wybranym przez Klienta turnusie Półkolonii jest dokonanie wszelkich formalności przed rozpoczęciem turnusu tj. podpisanie przez Klienta karty kwalifikacyjnej i regulaminu oraz uregulowanie  opłaty za Półkolonie jednak nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

10) Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Półkoloniach. Za dzień rezygnacji uważa się dzień doręczenia Organizatorowi pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w Półkoloniach.

11) W przypadku rezygnacji Klienta z Półkolonii, Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Organizator może wyrazić zgodę na zwrot 100% poniesionych kosztów w przypadku, gdy Klient zgłaszający rezygnację znajdzie osobę na zwolnione miejsce. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w Półkoloniach najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

12) Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za turnus ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów.

13) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu Półkolonii w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora.

14) W przypadku odwołania Półkolonii z przyczyn opisanych w pkt 13 Klient ma prawo do:

a) zwrotu całości wniesionych opłat (bez odsetek) lub prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa w przypadku odwołania Półkolonii przed rozpoczęciem turnusu,

b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu.

15) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu Półkolonii z powodu zbyt małej ilości uczestników (wymagane minimum to 10 osób na turnusie), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną,  nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

16) W przypadku odwołania Półkolonii z przyczyn opisanych w pkt. 15 Klientowi  przysługuje prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości lub prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa.

17) Półkolonie organizowane są w 2 turnusach tygodniowych od poniedziałku do piątku w terminach:

I) 15-19.07.2019

II) 5-9.08.2019

19) Dzienny czas pobytu dziecka na Półkolonii na turnusie trwa od godziny 8:00  do godziny 16:00 W tym czasie Organizator sprawuje opiekę na uczestnikami Półkolonii (wykwalifikowana kadra).  Dzieci na zajęcia przyjeżdżają na godzinę 7:55.

20) Zajęcia Półkolonii odbywać się będą według ustalonego harmonogramu:

8:00- 9:00 zabawy muzyczne mające na celu integrację grupy

9:00-10:30 zajęcia aktorskie

10:30-11:30  czas dla dzieci

11:30-12:30 obiad

12:30- 14:00 zajęcia wokalne

14:00- 15:30 zajęcia taneczne

15:30 – 16:00 podwieczorek

21) Podczas dziennego pobytu dziecka na Półkolonii Organizator zobowiązuje się do:

a) przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem dnia

b) zapewnienia 2 posiłków dziennie: obiad oraz podwieczorek.

22) Półkolonie przewidziane są dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Zajęcia będą odbywać się w grupach maksymalnie 10 osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach (np. zabrudzenia ubrań).

23) Podczas zajęć dzieci obowiązuje kultura osobista i poprawne zachowanie.

24) Podczas przeprowadzanych zajęć dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej. Dzieci, które nie będą postępować zgodnie z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie zajęć, bądź będą stanowiły zagrożenie dla współuczestników, zostaną wykluczone z Półkolonii, o czym niezwłocznie poinformowany zostaje Rodzic lub Opiekun prawny. W wyżej wymienionym przypadku nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych tytułem uczestnictwa w Półkoloniach.

25) W razie nagannego zachowania uczestnika Półkolonii przewidziane jest zastosowanie kar porządkowych:

a) zwrócenie uwagi / ustne upomnienie,

b) ustne przekazanie uwag o zachowaniu uczestnika rodzicom,

c) pisemne przekazanie uwag o zachowaniu uczestnika rodzicom,

d) telefoniczna informacja o nagannym zachowaniu z prośbą o natychmiastowe odebranie uczestnika z Półkolonii.

26) Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest  do przestrzegania aktualnych   przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

27) Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone, przez swoje  dziecko i zobowiązany jest do ich  naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku naprawienia ich przez Organizatora zobowiązany jest do zwrotu kosztów z tym związanych.

28) Na półkolonii przedmioty wartościowe i  jakiekolwiek inne rzeczy (gry, zabawki, itp.) przynoszone są przez dzieci wyłącznie na własną odpowiedzialność.

29) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Półkolonii mienie, chyba że utrata nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

30) Organizator ubezpiecza Uczestników Półkolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków.

31) Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Klienta i wszystkie zgłoszone przez niego osoby.

32) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: